Kainuun ja ympä­ris­tö­maa­kun­tien opet­ta­ja­pu­laan tarvitaan ratkaisuja

Torstai 4.10.2018


Kaleva 4.10.2018

Kainuun ja ympäristömaakuntien opettajapulaan tarvitaan ratkaisuja

Ou­lun yli­o­pis­to koor­di­noi Ka­jaa­nin yli­o­pis­to­kes­kus­ta ja tar­jo­aa ope­tus­ta ja tut­ki­mus­toi­min­taa omal­la vas­tuu­a­lu­eel­laan, jo­hon kuu­lu­vat säh­kö- ja tie­to­tek­niik­ka, bi­o­tek­niik­ka, tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­de ja lää­ke­tie­de. Täs­tä lis­tas­ta puut­tuu kui­ten­kin Kai­nuul­le ja ym­pä­ris­tö­maa­kun­nil­le elin­tär­keä opet­ta­jan­kou­lu­tus, niin luo­kan- kuin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja­kou­lu­tus.

Ou­lun yli­o­pis­ton Ka­jaa­nin yk­si­kön lo­pet­ta­mis­pää­tök­ses­tä on rei­lu kah­dek­san vuot­ta. Las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja­kou­lu­tus päät­tyi jo ai­kai­sem­min ja luo­ka­no­pet­ta­jia ei ole Ka­jaa­nis­ta val­mis­tu­nut enää vii­teen vuo­teen. Lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tu­lok­set ovat näh­tä­vis­sä – jo yk­sin Ka­jaa­nis­sa on huu­ta­va pula luo­ka­no­pet­ta­jis­ta, las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jis­ta, eri­tyi­so­pet­ta­jis­ta ja si­jai­sis­ta, pu­hu­mat­ta­kaan muus­ta Suo­mes­ta.

Uu­den var­hais­kas­va­tus­lain myö­tä las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jil­le on mää­ri­tel­ty ai­em­paa kor­ke­am­pi kou­lu­tus­vaa­ti­mus. Siir­ty­mä­kau­den lo­put­tua vuo­teen 2030 men­nes­sä on kah­del­la kol­ma­so­sal­la päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­nas­ta ol­ta­va var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan tai var­hais­kas­va­tuk­sen so­si­o­no­min kel­poi­suus. Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä jo ny­kyi­sil­lä­kin lap­sien­nus­teil­la mer­kit­tä­vää las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jien va­jaus­ta. Kou­lu­tus­vaa­ti­mus­ten li­säk­si on huo­mi­oi­ta­va elä­köi­ty­mi­nen sekä eri­tyi­so­pe­tuk­sen tar­peen kas­vu.

Opet­ta­ja­ti­lan­teen val­ta­kun­nal­li­nen tar­kas­te­lu OKM:n yk­sin­ker­tai­sil­la kes­ki­ar­vo­mit­ta­reil­la ei an­na oi­ke­aa ku­vaa alu­eel­li­sis­ta erois­ta. On syy­tä tun­nis­taa mm. Kai­nuun ja Itä-Suo­men etäi­syyk­sien ai­heut­ta­mat haas­teet.

Vaik­ka lap­si­lu­ku pie­ne­nee, opet­ta­ja­tar­ve kas­vaa. Eri­tyi­so­pet­ta­jia ja si­jai­sia tar­vi­taan yhä ene­ne­väs­sä mää­rin, ja val­mis­tu­vien opet­ta­jien hou­kut­te­le­mi­nen Ou­lus­ta, Jo­en­suus­ta tai Hel­sin­gis­tä on haas­teel­lis­ta. Val­mis­tu­neet ha­keu­tu­vat usein opis­ke­lu­paik­ka­kun­tan­sa lä­hei­syy­teen.

On vält­tä­mä­tön­tä, et­tä Kai­nuu ym­pä­ris­tö­maa­kun­ti­neen pys­tyy tar­jo­a­maan laa­du­kas­ta ope­tus­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­ta läh­tien. Meil­lä ei ole vara tin­kiä las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta, vaan las­ten tu­le­vai­suus ja lap­sen edun en­si­si­jai­suus on var­mis­tet­ta­va ai­kuis­ten huo­len­pi­dol­la. Sik­si tar­vi­taan kat­ta­va opet­ta­jan­kou­lu­tus koko maas­sa, mikä edel­lyt­tää myös Kai­nuun opet­ta­jan­kou­lu­tus­tar­jon­nan uu­del­lee­nar­vi­oin­tia.

Yk­si­se­lit­tei­ses­ti voi­si sa­noa, et­tä opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tos OKL on pa­lau­tet­ta­va Ka­jaa­niin. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si jou­du­taan kui­ten­kin ar­vi­oi­maan reu­na­eh­dot ku­ten ra­hoi­tus, kou­lu­tus­paik­ko­jen mää­rä ja opin­to­po­lut. Nä­en­kin niin, et­tä Kai­nuus­sa kou­lu­tus­ta jär­jes­tä­vien yli­o­pis­to­jen – ja kat­seet ovat en­nen kaik­kea suun­nat­tu Ou­lun Yli­o­pis­toon – tu­lee ha­kea uu­sia jous­ta­via mal­le­ja, joil­la Ka­jaa­niin ja Kai­nuu­seen saa­daan ai­na­kin tar­vit­ta­vaa opet­ta­jien muun­to-, jat­ko- ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ta.

Poh­joi­sen Suo­men maa­kun­nat ja yli­o­pis­tot te­ke­vät mo­ni­a­lais­ta tii­vis­tä yh­teis­työ­tä. Se on vält­tä­mä­tön­tä. Nyt on otet­ta­va tar­peel­li­nen ja uu­si as­kel opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen sa­ral­la. Ou­lun Yli­o­pis­tol­la on tä­hän tun­net­tu eri­no­mai­nen kyky ja osaa­mi­nen ja us­kon, et­tä myös tah­to vas­ta­ta tar­pee­seen ja haas­tee­seen.

Timo Kor­ho­nen

Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja