Timo Korhonen penää intohimoa Kainuun uudis­tus­työhön

Maanantai 12.2.2018


Suomenmaa 12.2.

Timo Korhonen penää intohimoa Kainuun uudis­tus­työhön

Maa­kun­tau­u­dis­tus Kai­nuun maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Timo Kor­ho­sen mu­kaan val­ta­kun­nal­li­nen sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tus ete­nee Kai­nuun vii­toit­ta­mal­la tiel­lä. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Kor­ho­sen mu­kaan mer­kit­tä­vää on se, et­tä uu­dis­tus pää­tet­tiin ra­ken­taa 18 maa­kun­nan poh­jal­le.

Kor­ho­sen mu­kaan mo­net epäi­le­vät, kuin­ka Bel­gi­an ko­koi­nen har­vaan asut­tu, va­jaan 80 000 asuk­kaan maa­kun­ta voi tu­le­vai­suu­des­sa pär­jä­tä.

– Epäi­li­jöil­le ha­lu­an sa­noa, et­tä Kai­nuul­la on kaik­ki edel­ly­tyk­set me­nes­tyä, ku­ten kai­kil­la tu­le­vil­la maa­kun­nil­la. Kai­nuu­ta kan­taa mo­nel­la ta­val­la poik­keuk­sel­li­sen vah­va maa­kun­ta­hen­ki, joka nä­kyi uraa­uur­ta­va­na työ­nä mm. Kai­nuun hal­lin­to­ko­kei­lus­sa.

Kai­nuu on Kor­ho­sen mu­kaan yk­si vah­vim­pia maa­kun­tai­den­ti­tee­tin omaa­via maa­kun­tia.

– Tämä muo­dos­taa hy­vin luon­te­van ja vah­van poh­jan maa­kun­ta­hal­lin­toon, hän ko­ros­taa.

Kor­ho­nen pai­not­taa maa­kun­tien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

– Pi­tää ol­la kyky ja tah­to mo­ni­a­lai­seen yh­teis­työ­hön naa­pu­ri­maa­kun­tien kans­sa. Yk­si­kään maa­kun­ta ei pär­jää omil­laan. Us­kon, et­tä tämä maa­kun­nis­sa ym­mär­re­tään, ei sii­hen mi­tään lain­sää­dän­nön mää­rei­tä tar­vi­ta.

Kor­ho­sen mu­kaan et­tä kos­kaan Suo­men his­to­ri­as­sa maa­kun­nan päät­tä­jil­lä ei ole ol­lut niin pal­jon val­taa, kuin tu­le­vil­la maa­kun­ta­val­tuu­te­tuil­la.

– Mei­dän on Kai­nuus­sa ky­et­tä­vä huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä uu­det maa­kun­ta­val­tuu­te­tut ky­ke­ne­vät kan­ta­maan osaa­mi­sel­laan sen vas­tuun, joka heil­le tu­lee. Ha­lu­an näh­dä täs­sä uu­dis­tus­työs­sä sitä hur­jaa in­to­hi­moa, joka meil­lä oli hal­lin­to­ko­kei­lun val­mis­te­lus­sa.

Kan­sa­ne­dus­ta­jan mu­kaan sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tus on eri­tyi­sen tar­peel­li­nen Kai­nuul­le, jot­ta alu­een ke­hi­tys­suun­taa voi­daan kään­tää myön­tei­sek­si.

– Hal­lin­to­ko­kei­lus­sa­han tämä alu­e­ke­hi­tys­ta­voi­te jäi to­teu­tu­mat­ta. Mei­dän on täs­sä pet­rat­ta­va.Vain kes­tä­vän kas­vun ja yri­tys­ten ke­hit­ty­mi­sen kaut­ta Kai­nuu saa sitä po­ten­ti­aa­lia, jol­la pal­ve­lut­kin ky­e­tään tur­vaa­maan, Kor­ho­nen pai­not­taa.